SVI รายได้ขายโต-ค่าใช้จ่ายลด ดันกำไร Q3 พุ่งทะลุเท่าตัว แตะ 249 ลบ.

SVI รายได้ขายโต-ต้นทุนลด ดันกำไร Q3 พุ่งทะลุเท่าตัว แตะ 249 ลบ.


บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวปรับตัวขึ้นเนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนจำนวน 372 ล้านบาท มาจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับการสื่อสาร และอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่มียอดขายเติบโตแข็งแกร่งในไตรมาสนี้

ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน 139 ล้านบาท คิดป็น 126% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุมาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาจำนวน 30 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทรับรู้ในไตรมาสนี้จำนวน 69 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลดลงของเงินกู้ระยะยาวจำนวน 278 ล้านบาท ส่งผลให้ภาระหนี้ทางการเงินลดลง

Back to top button