TWZ ชงเพิ่มทุน 6.6 พันล้านหุ้น ขาย ผถห.เดิม 3:2 หุ้นละ 0.10 บ. 1-5 มี.ค.64

TWZ ชงเพิ่มทุน 6.6 พันล้านหุ้น ขาย ผถห.เดิม 3:2 หุ้นละ 0.10 บ. 1-5 มี.ค.64


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.) มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.65 พันล้านบาท จากเดิม 990.67 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 6.6 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่ 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.64

โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน ได้แก่ การนำเงินไปลงทุน และ/หรือ ชำระค่าหุ้น และ/หรือ ให้กู้ยืมสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัท ทั้งโครงการพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ,โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งประกอบด้วย การให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะนำเงินไปใช้ชำระหนี้ธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสำหรับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจเดิมสามารถฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ.64 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

Back to top button