PRM ตั้ง “Protea Investments Group Limited” ลุยธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ


บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)  หรือ PRM แจ้งว่า  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ชื่อ “Protea Investments Group Limited” เพื่อลงทุนและบริการขนส่งน้ำมันทางเรือระหว่างประเทศ

โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 298,686 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 29.8686 บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด

Back to top button