“การยาสูบฯ” จับมือ “กฟภ.” พัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในองค์กร


นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการยาสูบแห่งประเทศไทย กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบูรณาการร่วมกันในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานให้บรรลุผลสำเร็จ 

ทั้งนี้การยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.)เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นำเงินรายได้สู่รัฐอย่างต่อเนื่อง ยสท. มีโรงงานผลิตยาสูบที่มีความทันสมัยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก บนเนื้อที่ 225 ไร่

ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตามแนวคิด Smart Green Factory เป็นแบบอย่างของอาคารยุคใหม่ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและพลังงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในองค์กร เป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา ยสท. ได้ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพทางการบริหาร การผลิต การตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการสำคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การติดตั้งนวัตกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารโรงงานผลิตยาสูบ พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าในระยะยาว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมหาศาลในแต่ละปี

ด้าน นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า กฟภ.ตระหนักดีว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนตั้งระดับครัวเรือน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนสามารถช่วยประเทศชาติได้

ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้หารือกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เหมาะสม เพื่อมาปรับใช้ในองค์กร ซึ่ง กฟภ. มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาโครงการบริหารจัดการประหยัดพลังงานภายในการยาสูบแห่งประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Back to top button