TWZ ขยายเวลาจองซื้อ-จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุน RO เป็น 24 มี.ค.-9 เม.ย.64

TWZ ขยายเวลาจองซื้อ-จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุน RO เป็น 24 มี.ค.-9 เม.ย.64


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทนจดทะเบียน และอนมัติการจดสรรหหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกินไม่เกิน 6,604,459,500 ห้นุ มูลค่าที่ตราไว้ห้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุเน (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดย จัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งและผู้ถือหุ้นสามาสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนทุกราย

โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกัยการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว และสามารถพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร จึงได้พิจารณาขยายเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering โดยมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทฯมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินกิจการและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต การลงทุนดังกล่าวบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับระยะเวลาจองหุ้น

ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ตัดสินใจ บริษัทจึงขอขยายเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการจองซือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยขยายเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering จากเดิม 24-30 มีนาคม 2564 (5 วันทำการ) เป็น 24 มีนาคม 2564-9 เมษายน 2564 (13 วันทำการ)

Back to top button