GLOCON จ่ายค่าปรับ 23.29 ล้าน กรณีปั่นหุ้น KIAT

GLOCON จ่ายค่าปรับ 23.29 ล้าน กรณีปั่นหุ้น KIAT


บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ตามที่บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เกี่ยวกับกรณีทีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT โดย ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัท

โดยกำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับทางแพ่ง เป็นเงินจำนวน 23,295,000 บาท ตามเอกสารที GLOCON-SET.005/2564 เรื่อง ชี้แจงกรณีคณะกรรมการกำกำหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT ลงวันที 22 มีนาคม 2564

ล่าสุดบริษัทใคร่ขอเรียนความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว โดยในวันที 29 มีนาคม 2564 ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ ได้เข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงแนวทางและวิธีการชำระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง ซึ่งมีข้อสรุปว่าบริษัทจะชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 23,295,000 บาท และบริษัทได้ดำเนินการชำระเป็นทีเรียบร้อยแล้วในวันที 5 เมษายน 2564

พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ได้แต่งตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวและสรุปประเด็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกบบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button