MCOT เคาะ 4 รายชื่อ นั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

MCOT เคาะ 4 รายชื่อ นั่งคณะกรรมการตรวจสอบ


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายประเวศ อรรถศุภผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

3. พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

4. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ

โดยให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ

Back to top button