“แอคแคปฯ” แฉแหลก! เสนอตัวนำเข้าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 20 ล้านโดส ร่วมเดือน แต่ “ตู่” เมิน

“แอคแคป แอสเซ็ทส์” เผยหนังสือถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอตัวนำเข้าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 20 ล้านโดส แฉแหลกพยายามติดต่อ "บิ๊กตู่"-"สาธารณะสุข" ร่วมเดือนไม่ได้รับการตอบรับ!


จากกรณีที่ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ประกาศเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานสามารถทำการนำเข้า-จำหน่าย วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข้ามาเป็น “วัคซีนทางเลือก” ให้กับประเทศไทย

ล่าสุด บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด เปิดเผยหนังสือเรื่อง การเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” จากบริษัท TELLUS AGROTECH PRIVATE LIMITED จำนวน 20,000,000 โดส ถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีใจความดังนี้

ตามที่ CHINA NATIONAL PHAMACEUTICAL CO,.LTD. (SINOPHARM) ผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 SARS-CoV-2 (Vero Cell). Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM และ CHINA NATIONAL BIOTEC GROUP CO.LTD. (CNBG) ได้แต่ตั้งให้ ASIA HEAL TH SERVICES LIMITED และ BLUE STONE BIO PTE.LTD (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ASIA HEAL TH SERVICES LIMITED) เป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียแต่เพียงผู้เดียวตามลำดับ และ BLUE STONE BIO PTE. LTD. ได้มอบหมายให้ TELLUS AGROTECH PTE. LTD. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 SARS-CoV-2 (Vero Celt) Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM จำนวน 20,000,000 โดส ให้แก่รัฐบาลไทย โดยวัคซีนยี่ห้อและจำนวนดังกล่าวนั้น สามารถเริ่มดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมกันนี้นั้น

โดยบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ TELLUS AGROTECH PTE. LTD ได้รับการประสารงานให้ดำเนินการติดต่อนำวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อและจำนวนดังกล่าว มานำเสนอโดยตรงต่อรัฐบาลไทย โดยไม่ผ่านตัวแทนหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอื่นใด ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้นั้น ตรงกับเจตนารมของบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ที่มีความประสงค์ในการสนับสนุนรัฐบาลด้านการจัดหาและจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ในภาวะเร่งด่วนนี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯจะพยายามดำเนินการติดต่อกับท่านนายยกรัฐมนตรี และท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณสุขแล้ว แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมนำเสนอวัคซีนยี่ห้อและจำนวนดังที่กล่าวมาข้างต้นได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้รับทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทางราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง. ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุถึงหน้าที่และอำนาจในการจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การแพทย์ และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ทางบริษัทฯเห็นว่า วัคซีนต้านโควิด-19 SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivated 0.5 ml ยี่ห้อ SINOPHARM จำนวน 20,000,000 โดส ซึ่งถูกจัดสรรไว้สำหรับราชอาณาจักรไทยนั้น ยังสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้น และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด จึงขอนำส่งหนังสือฉบับนี้ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของ TELLUS AGROTECH ผู้ได้รับมอบหมายจาก SINCPHARM และ CNBG เพื่อชี้แจงและประสานงานในการนำเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ดังที่กล่าวมานี้ และเพื่อเป็นการเสนอพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนฯ ยี่ห้อและจำนวนดังกล่าว โดยรายละเอียดราคา เงื่อนไขการจัดซื้อ การจัดส่ง และขั้นตอนการดำเนินการ สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ทางบริษัทฯได้เข้าพบท่านหรือคณะทำงานที่ท่านได้มอบหมาย เพื่อที่จะหารือในรายละเอียดต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1747 9191 และ 06 2939 7414

Back to top button