“สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ตัดขายหุ้น ICN เหลือถือ 4.25%

กลต.เผย "สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล" ผถห. ICN ตัดขายหุ้น 0.9527% เหลือถือ 4.25%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้น ของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN โดย นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.9527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.2529% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-10 ของ ICN มีดังนี้

Back to top button