FNS เข้าลงทุน “ขนม คาเฟ่” ถือหุ้น 30%


บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS ระบุว่า วันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทฯได้แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ขนมแฟคตอรี่ (1999) จำกัด) (“บริษัทขนม”) ในรูปแบบการให้เงินกู้แปลงสภาพ “Convertible Loan Agreement” โดยบริษัทสามารถเลือกแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขนม ได้นั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมภายใต้สัญญา ดังกล่าวจำนวน 60,000,000 บาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทขนมจำนวน 3,836,000 หุ้น ซึ่งทำให้บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทขนม

Back to top button