BR ขายหุ้น “ฟู้ด ซิตี้” ให้ “แซตส์ ไทยแลนด์” สัดส่วน 84.97% รับเงิน 484.35 ลบ.


บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR เผิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัท ฟู้ด ซิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด(บริษัทย่อย)

โดยขายหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งถือโดยบริษัทจำนวน 7,851,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.974 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้แก่ บริษัท แซตส์ ไทยแลนด์ จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ SATS Ltd. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในราคาหุ้นละประมาน 61.69 บาท รวมมูลค่าตอบแทนทั้งสิ้น 484,351,918 บาท

ทั้งนี้ภายหลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์บริษัทจะยังคงถือหุ้นในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ในการนี้ ณ วันที่บริษัทจัดทำเอกสารฉบับนี้บริษัทได้ทำได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อและเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมพร้อมกันกับการเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรม โดย SATS Ltd. ในวันเดียวกันนี้

โดยบริษัทคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นหรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกัน

Back to top button