บอร์ด PRIME ไฟเขียวฮุบ 2 บ.ใต้หวัน-ลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม 6 MW

บอร์ด PRIME ไฟเขียวฮุบ 2 บ.ใต้หวัน - ลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม 6 MW มูลค่าลงทุนรวม 362.28 ล้านบาท


บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ PRIME เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น สามัญจำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลล่าร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท JF Energy จำกัด (“JF”) และซื้อหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลล่าร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท JK Energy จำกัด (“JK”) จากบริษัท KWE Corporation (“KWE”)

ซึ่งทั้งสองบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการเท่ากับ 1,130,000 บาท หรือ 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใน ประเทศไต้หวัน โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว JF และ JK ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งธุรกรรมต่อไปนี้ เรียกว่า (“รายการทื่1”)

อีกทั้งมีมติอนุมัติให้ JFJK และบริษัท Jingtai Energy จำกัด (“Jingtai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งในฟาร์มเลี้ยงปลาในร่ม ระยะที่ 3 ประเทศไต้หวัน โดยมีประมาณการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 6 เมกกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนรวม 362.28 ล้านบาท หรือ 320.60 ล้านดอลล่าร์ ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ซึ่งธุรกรรมต่อไปนี้เรียกว่า (“รายการทื่2”) ทั้งนี้การ ทำธุรกรรมรายการที่ 2 จะเกิดขึ้นภายหลังการทำธุรกรรมรายการที่ 1 เสร็จเรียบร้อย

Back to top button