NOK แจงเหตุเลื่อนส่งงบปี 2563 เป็นภายใน 31 ก.ค.นี้

NOK แจงเหตุเลื่อนส่งงบปี 2563 เป็นภายใน 31 ก.ค.นี้ เหตุมาตรฐานใหม่ทางบัญชีค่อนข้างซับซ้อนในการคำนวณ


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งกำหนดการสร้างงบการเงินประจำปี 2563 (สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามเอกสารเลขที่ BOD009/2564 ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นั้น

เนื่องด้วยมาตรฐานใหม่ทางบัญชีซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนในการคำนวณจึงทำให้บริษัทมิสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทกำลังเร่งปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

Back to top button