LHBANK ออกมาตรการ “พักหนี้” 3 เดือน บรรเทา “รายย่อย-SME” กระทบโควิด-19

LHBANK ออกมาตรการ “พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย” 3 เดือน หนุน “รายย่อย-SME” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 เริ่มกรกฎาคม เป็นต้นไป


นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LHBANK เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

โดยธนาคารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี และรายย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ด้านมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2564 ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมและยังเปิดกิจการอยู่แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุม การระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามธนาคารหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง โดยใน ระหว่างนี้จะมีการติดตามและประเมินผลกระทบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อธนาคารจะพิจารณาออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป

Back to top button