UPA รับโอนหุ้น “อันดามันเพาเวอร์ฯ” ในพม่า จำนวน 93% จากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว

UPA ได้รับการโอนหุ้น "อันดามันเพาเวอร์ฯ" ในพม่า จำนวน 93% จากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว


นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า เมื่อ 30 ก.ย.58 บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทอันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอันดามันเพาเวอร์ฯ จำนวน 3,162,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93% ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว เป็นจำนวน 232,500,000 บาท และบริษัทจะชำระเงินค่าหุ้นงวดที่ 2 อีกจำนวน 83,700,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทอันดามันเพาเวอร์ฯ ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ หรือมากกว่า Power Purchase Agreement (PPA) กับองค์การการไฟฟ้าแห่งประเทศพม่า หรือส่วนราชการอื่นของประเทศพม่า

Back to top button