MILL ตัดขายหุ้น “B” 10.56% เหลือถือ 10.04% พร้อมยกเลิก 2 กรรมตัวแทนนั่งบริหาร

MILL ตัดขายหุ้น "B" 10.56% เหลือถือ 10.04% พร้อมยกเลิก 2 กรรมตัวแทนนั่งบริหาร - สิ้นเป็นบ.ร่วม


บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2554 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้น สามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“B”) จำนวนไม่เกิน 243.60 ล้านหุ้น โดยวิธีการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2554 บริษัทขายหุ้น B ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 223.22 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 ทำให้คงเหลือหุ้นที่บริษัทถือ จำนวนทั้งสิ้น 212.37 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

จากการที่บริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้น B คงเหลือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจึง ดำเนินการยกเลิกการส่งกรรมการตัวแทน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และ นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ออกจากการเป็นกรรมการตัวแทนใน B ซึ่งจะทำให้ B สิ้นสถานะจากการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ( ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ์ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 1.71 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่เนื่องจาก รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บริษัทจึงได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการที่ B ไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทอีกต่อไป

Back to top button