SENA ทุ่มงบ 385 ลบ. ฮุบ “ภัทรนันท์” ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ

SENA ทุ่มงบ 385 ลบ. ฮุบ “ภัทรนันท์” เพื่อต่อยอด-สนับสนุนโครงการอสังหาริมทรัพย์


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด (“บจก. ภัทรนันท์”) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้า ลงทุน รวมถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนดังกล่าว

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ SENA ครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก. ภัทร นันท์  โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 385.00 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บจก. ภัทรนันท์ ประกอบกิจการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในรูปแบบคอนโดมิเนียม Low-rise จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Hype Sathorn-Thonburi ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ อนึ่ง โดยผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้ บจก.ภัทรนันท์ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Back to top button