บอร์ด STGT อนุมัติบ.ลูก STGG ร่วม PCMS บริหารสินทรัพย์เพื่อลงทุน

บอร์ด STGT อนุมัติบ.ลูก STGG ร่วม PCMS บริหารสินทรัพย์เพื่อลงทุน โดยมีระยะเวลาสัญญา 2 ปี


บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Portfolio Management Agreement) ระหว่าง Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (STGG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในฐานะลูกค้า กับ Paragon Capital Management Singapore Pte. Ltd. (PCMS) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และบริหารจัดการสินทรัพย์ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน

ทั้งรายการดังกล่าวซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เนื่องจาก PCMS เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล และคู่สมรส โดย ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับ STGG ได้ตกลงแต่งตั้ง PCMS เป็นที่ปรึกษาการลงทุนและมีหน้าที่ในการบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุนเงินสดมูลค่า 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,367 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ซึ่งมาจากเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ

ส่วนขอบข่ายการบริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุน PCMS จะนำสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (financial securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หน่วยลงทุน เงินฝากธนาคาร แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์ประเภทสกุลเงินดิจิตัล (cryptocurrency) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี นับจากวันเข้าทำสัญญา

โดยมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การลงทุน หรือคิดเป็นมูลค่าต่อปีเท่ากับ 750,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นมูลค่ารวมตลอดอายุของสัญญาประมาณ 1,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 50.5 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) โดยชำระเป็นรายไตรมาส

Back to top button