SPI ควัก 100 ลบ. ตั้ง “ออกซิเจน แอสเซ็ท” ลุยธุรกิจอสังหาฯ-สินเชื่อ

SPI ควัก 100 ลบ. ตั้ง “ออกซิเจน แอสเซ็ท” ลุยธุรกิจอสังหาฯ-ให้สินเชื่อในสินทรัพย์


บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ตั้ง บริษัทออกซิเจน แอสเซ็ท จํากัด  เพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น รวมทั้งให้สินเชื่อในสินทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.บาท

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI สัดส่วนการถือหุ้น99.9997%,2. นายวิชัย กุลสมภพ สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001%,3. นางสาวเกษรา สมกาญจนรักษ์สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001%,4.นายสุประดิษฐ์ สอิด สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001%

Back to top button