บอร์ด APURE ไฟเขียวเพิ่มทุน 479.14 ล้านหุ้น-แจกวอร์แรนต์ฟรี เตรียมชงผู้ถือหุ้น 8 ธ.ค. นี้

บอร์ด APURE ไฟเขียวเพิ่มทุน 479.14 ล้านหุ้น-แจกวอร์แรนต์ฟรี เตรียมชงผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 8 ธ.ค. นี้


บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่4/2564 ในวันที่ 21 ต.ค.2564 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 737,864,463.00 บาท (จำนวน 1,054,092,090 หุ้น) เป็น 670,794,168.10 บาท (จำนวน 958,277,383 หุ้น) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 95,814,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 67,070,294.90 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้เห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 670,794,168.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,006,191,252.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 479,138,692 หุ้น หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 335,397,084.40 บาท พร้อมเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น โดยทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 479,138,692 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้เห็นชอบให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W3 จำนวน 479,138,692 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี และอัตราการใช้สิทธิของ APURE-W3 คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่อาจมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของออกใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W3 โดยการใช้สิทธิได้กำหนดให้เป็นสิ้นไตรมาสของทุกปีปฏิทิน (วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)

โดยวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W3 คือเพื่อให้บริษัทฯมีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโครงการ และการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลการดำเนินการที่ยั่งยืน

การออก APURE-W3 หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 479,138,692 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 33.33 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงอย่างเดียว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งเห็นชอบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Record Date) เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Back to top button