EE วิ่ง 6% เดินหน้าต่อไลเซนส์ปลูก “กัญชง”-แจกวอแรนต์ปีหน้า

EE บวก 6% เดินหน้าต่ออายุใบอนุญาตปลูก “กัญชง” ก่อนสิ้นปี โดยใบอนุญาตที่ขอต่ออายุจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65-แจกวอแรนต์ปีหน้า จำนวน 1.39 พันล้านหน่วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (30 ธ.ค. 2564) ราคาหุ้นบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ณ เวลา 11:42 น. อยู่ที่ระดับ 1.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท หรือ 5.77% โดยทำจุดสูงสุดที่ 1.67 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 1.56 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 104 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น EE ที่ปรับตัวขึ้นมาบนกระดานนั้นเนื่องจาก บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดฯก่อนหน้านี้ว่า บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (CW) (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นจำนวน 80%) ได้ดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ใบอนุญาตเดิมยังมีผลใช้ได้ไปพลางก่อนจนกว่าการพิจารณาต่อใบอนุญาตจะแล้วเสร็จเนื่องจากกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 30 ธ.ค.2563 เรื่องการขออนุญาต และ การอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ข้อ 22 เรื่องการต่อใบอนุญาต โดยปกติแล้วการพิจารณาคำขออนุญาตเมื่อหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว กระบวนการพิจารณาอนุญาตจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน ใบอนุญาตแต่ละครั้งจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี ดังนั้นใบอนุญาตที่ขอต่ออายุจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565

นอกจากนี้ EE จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ EE ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 1,390,000,000 หน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) ในวันที่ 7 ก.พ. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) ในวันที่ 4 ก.พ. 2565

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

Back to top button