PTTEP ตั้ง “สมพร ว่องวุฒิพรชัย” ขึ้นนั่ง CEO มีผล 22 ต.ค.เป็นต้นไป

PTTEP แต่งตั้ง สมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออกและแต่งตั้งนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ระบุว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2558/399 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รวมทั้งแต่งตั้งนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ. โดยนายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ พ้นจากการรักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

Back to top button