จับตา! TSR-SABUY ร่วง เลิกดีล “เธียรสุรัตน์ลิสซิ่ง-ซื้อที่ดิน-ขาย PTECH”

จับตา! TSR-SABUY ร่วง เลิกดีล "เธียรสุรัตน์ลิสซิ่ง-ซื้อที่ดิน-ขาย PTECH"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 และ ครั้งที่ 15/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ได้มีมติอนุมัติ (1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด หรือ TSRL ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TRSL โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (ธุรกรรม TSRL)

(2) การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR และบริษัทย่อยที่ เกี่ยวข้องของ TSR รวมเรียกว่า กลม TSR โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กลุ่ม TSR (ธรกรรมทดน) และ (3) การขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (ธุรกรรม PTECH)

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยดูแลการดำเนินงานของ TSR โดยเฉพาะเรื่องการขายที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน (Cross Selling) และด้านบัญชีการเงิน ซึ่งนำไปสู่การประชุมคณะกรรมการของ TSR เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ของ TSR เพื่อกำหนดทิศทาง และนโยบายในการบริหารงานให้เกิด Synergy กับ Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหนึ่งเป็นการปรับโครงสร้างให้ TSR เปรียบเสมือนเป็นบริษัทในกลุ่ม SABUY ตลอดจนความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์ทางเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันจนเกิดสุญญากาศและจะยังคงไม่มีความชัดเจน

ทั้งนี้ SABUY และ TSR ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัท จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมต่างดังกล่าวข้างต้น

Back to top button