จับตา SABUY วิ่งต่อ! โกยกำไรไตรมาส 3 โต 793% ทะลุ 500 ลบ.

จับตา SABUY วิ่งต่อ! โชว์กำไรไตรมาส 3/65 โต 793% ทะลุ 500 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน 56 ล้านบาท รับอานิสงส์จากยอดขายและบริการ รวมถึงส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมทุน ดันงวด 9 เดือนแรกปี 65 โต 605% ทะลุ 964 ล้านบาท


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกปี 65 มีกำไรสุทธิเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 488.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 427.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ในส่วนของ บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (LTP), บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กเพรส จำกัด (PxP) และ บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (Paypost) ซึ่งเป็นส่วนในกลุ่มธุรกิจ Drop-off ของบริษัทที่เริ่มรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น  โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีจุดให้บริการรับส่งพัสดุกว่า 16,990 จุดทั่วประเทศผ่านสาขาของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด , บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอร์วิส จำกัด,  บริษัท เอ็มพ้อยท์เอ็กซ์เพรส จำกัด,  บริษัท เพย์โพสต์เซอร์วิส จำกัด  และบริษัท สปีดดี้เอ็กเพรส โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของบริษัท สบาย สปีด จำกัด

โดยไตรมาส 2/2564 มีจำนวนสาขาอยู่ที่ 13,527 สาขา เพิ่มขึ้น 3,463 สาขา อีกทั้งยังมีการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการจัดหาพนักงานและ แรงงานจากบริษัท สบาย อลิอันซ์ ซึ่งบริษัทเข้าลงทุนในไตรมาสที่ 2/2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รายได้จากการขายในช่วงไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 565.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.9 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 238.8 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จาก การขายเพิ่มขึ้น 303.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115.3  อันเป็นผลมาจากตู้จำหน่ายสินค้า อัตโนมัติภายใต้บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) ซึ่งบริษัทได้มีการรับรู้รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสนี้ เนื่องจากยอดขายของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ จำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกว่า 6,603 ตู้  โดยยังไม่รวมตู้ฟอร์ทเวนดิ้งและตู้ จ่ายน้ำมัน โดยหากรวมแล้วกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2565 จะมีจำนวนอยู่ที่ 9,600 ตู้ เพิ่มขึ้น 300 ตู้ จาก 9,300 ตู้ ในไตรมาส 2 ปี 2565  นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยยอดขายเครื่องกรอง น้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า จากการเข้าบริหารงานในบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และยอดขาย ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำกัด

ขณะเดียวกันรายได้จากการให้บริการตามสัญญาและดอกเบี้ยรับ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 102.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จากการให้บริการตามสัญญาได้เพิ่มขึ้น 36.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.6 อันเป็นผลเชิงบวกจากโครงการเยียวยาในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท าให้การติดตามช าระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาส 3/2565 เพื่อรักษาคุณภาพ สินทรัพย์การผ่อนช าระตู้เติมเงิน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก ดอกเบี้ยรับจากการให้สินเชื่อและการขายเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระจาก การเข้าบริหารงานในบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสนี้อีกด้วย

Back to top button