นายกนั่งประชุมครม. ติดตามรับมือสถานการณ์น้ำฤดูฝน

ประชุม ครม. วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ หารือติดตามความพร้อมจัดการน้ำฤดูฝน ความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิรูปประเทศประจำไตรมาส 1 ปี 66


วันที่ 23 พ.ค.66  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ โดยจะมีการหารือกันถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะได้รับฟังรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ช่วงปี2561 – 2565 รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการทางน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6)

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจที่นำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี 2565 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน(ฉบับที่… พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 52

อย่างไรก็ดี ก่อนประชุมครม. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยและคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทย อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 สำหรับวาระครม.วันนี้

Back to top button