สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 27 ม.ค.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 27 ม.ค.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
TACC หัสยา  จารุวิทยานันท์ ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 103,400 6.06  
SUSCO มงคล  สิมะโรจน์ ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 25/1/2559 100,000 2.76  
PS รัตนา  พรมสวัสดิ์ ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 100,000 25.25  
RICHY นงลักษณ์  วนธรรมพงศ์ ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 40,000 1.35  
SE-ED วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 4,500 4.83  
PSTC ภาณุ  ศีติสาร ซื้อ หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 1,600,000 0.48  
BIG ธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 14/1/2559 13/1/2559 1,000,000 1.58 แก้ไขข้อมูล
K ชยวัฒน์  พิเศษสิทธิ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 26/1/2559 26/1/2559 54,400 5.88  
KSL ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 50,000 3.76  
TACC ภาวินี  สุวรรณเมธานนท์ ซื้อ หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 20,000 6.03  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 20,000 1.43  
AGE พนม  ควรสถาพร รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 67,768,017 0 นายณฐภัทร ควรสถาพร (บุตร) รับโอนจาก นางสาวปณิตา ควรสถาพร (พี่สาว)
TAKUNI นิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 51,217,487 0 รับโอนจาก นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ(มารดา)
AGE พนม  ควรสถาพร รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 39,307,271 0 นายอธิภัทร ควรสถาพร (บุตร) รับโอนจาก นางณัชปภา ควรสถาพร (มารดา)
AMARIN ระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 25/1/2559 34,000,000 0
AGE พนม  ควรสถาพร รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 28,460,745 0 นายอธิภัทร ควรสถาพร (บุตร) รับโอนจาก นางสาวปณิตา ควรสถาพร (พี่สาว)
JWD อมรพรรณ  บัณฑิตกฤษดา รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 23,930,800 0 รับโอนจาก นางพิมลทิพ ปัณทิศกฤษดา (มารดา)
WORK ประภาส  ชลศรานนท์ รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 2,220,000 0 รับโอนจากคุณ ประภาส ชลศรานนท์ (คู่สมรส)
NSI สมบุญ  ฟูศรีบุญ รับโอน หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 80,000 0 รับโอนจาก นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (คู่สมรส)
AGE ปณิตา  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 67,768,017 0 โอนให้นายณฐภัทร ควรสถาพร (น้องชาย)
AGE พนม  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 55,958,017 0 โอนให้ นางสาวพิมญา ควรสถาพร (บุตรสาว)
TAKUNI กาญจนา  ริมพณิชยกิจ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 51,217,487 0 โอนให้ นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ (บุตร)
AGE พนม  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 45,268,422 0 โอนให้ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (บุตรสาว)
AMARIN เมตตา  อุทกะพันธุ์ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 25/1/2559 45,161,237 0 โอนให้ 1.นางระริน อุทกะพันธุ์ปัญจรุ่งโรจน์ (บุตรสาว) 2.นายระพี อุทกะพันธุ์ (บุตรชาย)
AGE พนม  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 39,307,271 0 โอนให้ นายอธิภัทรควรสถาพร (บุตรชาย)
AGE ปณิตา  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 28,460,745 0 โอนให้นายอธิภัทร ควรสถาพร (น้องชาย)
TAKUNI ประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 22,000,000 0 โอนให้นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ (บุตร)
AGE พนม  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 12,642,071 0 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง/โอนให้ นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร (บุตรสาว)
AGE พนม  ควรสถาพร โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 8,677,225 0 โอนให้ นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร (บุตรสาว)
WORK ประภาส  ชลศรานนท์ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 2,220,000 0 โอนให้ คุณเจดีย์ ชลศรานนท์ (คู่สมรส)
WORK ประภาส  ชลศรานนท์ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 2,220,000 0 โอนให้ คุณพุ่มข้าว ชลศรานนท์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
WORK ประภาส  ชลศรานนท์ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 2,220,000 0 โอนให้ คุณแสงแรก ชลศรานนท์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
WORK ปัญญา  นิรันดร์กุล โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 2,100,000 0 โอนให้ ปานวาด นิรันดร์กุล (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
WORK ปัญญา  นิรันดร์กุล โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 2,100,000 0 โอนให้ ปรวัธน์ นิรันดร์กุล (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
WORK ปัญญา  นิรันดร์กุล โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 1,886,200 0 โอนให้ ปานฝัน นิรันดร์กุล (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
NSI สมบุญ  ฟูศรีบุญ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 80,000 0 โอนให้ นางลัขณา ฟูศรีบุญ (คู่สมรส)
WORK ปัญญา  นิรันดร์กุล โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 21/1/2559 76,300 0 โอนให้ ปานตา นิรันดร์กุล (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
NSI สมบุญ  ฟูศรีบุญ โอนออก หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 70,000 0 โอนให้ นายอาชว์ ฟูศรีบุญ (บุตร)

Back to top button