สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 1 ก.พ.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 1 ก.พ.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
TH ประจวบ  ตันตินนท์ ขาย หุ้นสามัญ 29/1/2559 28/1/2559 20,000,000 1.5  
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 4,320,000 13 ขายให้ นายอดุลย์ พิยายน (บิดา) นางพรรณี พิทยายน (มารดา) นายอธิป พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อุษา พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อริสรา พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อริศา พิทยายน (พี่น้อง)
ORI อารดา  จรูญเอก ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 4,320,000 13 ขายให้ นายอดุลย์ พิยายน (บิดา) นางพรณี พืทยายน (มารดา) นายอธิป พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อุษา พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อริสรา พิทยายน (พี่น้อง) น.ส.อริศา พิทยายน (พี่น้อง)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 2,880,000 13 ขายให้ นางสิริวรรณ จรูญเอก (มารดา) นายเริงศักดิ์ จรูญเอก (พี่น้อง) น.ส.กิ่งแก้ว จรูญเอก (พี่น้อง)
ORI อารดา  จรูญเอก ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 2,880,000 13 ขายให้ นางสิริวรรณ จรูญเอก (มารดา) นายเริงศักดิ์ จรูญเอก (พี่น้อง) น.ส.กิ่งแก้ว จรูญเอก (พี่น้อง)
TRC เชวง  รีศรีกิตต์ ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 500,000 2.22  
TRC พจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 500,000 2.26  
TRC เชวง  รีศรีกิตต์ ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 250,000 2.25  
RICHY นงลักษณ์  วนธรรมพงศ์ ขาย หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 110,000 1.3  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 12/1/2559 2,800,000 1.1  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 4/1/2559 1,650,000 1.86  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 14/1/2559 1,100,000 1.26  
NPP สุรพงษ์  เตรียมชาญชัย ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 1,000,000 1.35  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 12/1/2559 600,000 2.08  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 20/1/2559 500,000 1.22  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 21/1/2559 500,000 1.18  
BA พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 100,000 24.3  
VIBHA พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล ซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 18/1/2559 100,000 1.28  
TMILL ปรีชา  อรรถวิภัชน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 38,900 2.68  
IHL องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 2,800 7  
TTI กำจร  ชื่นชูจิตต์ ซื้อ หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 1,300 26  
PRG สุเวทย์  ธีรวชิรกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 29/1/2559 27/1/2559 1,100 12.4  
AAV ธรรศพลฐ์  แบเลเว็ลด์ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 921,500,000 0  
AAV ธรรศพลฐ์  แบเลเว็ลด์ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 582,024,078 0  
BA พุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 190,000,000 0 รับโอนจาก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (บิดา)
ROJNA ชาย  วินิชบุตร รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 171,692,164 0 รัโอนจาก นายดิเรก วินิชบุตร (บิดา)
FPI สมพล  ธนาดำรงศักดิ์ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 43,621,578 0 เด็กหญิงธัญพิชชา ธนาดำรงค์ศักดิ์ (บุตร) รับโอน จาก นายสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์ (บิดา)
FPI แสงเจริญ  ธนาดำรงศักดิ์ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 21,692,000 0 รับโอนจาก นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงค์ (บุตร)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 21,060,000 0 ด.ช.พีระ จรูญเอก รับโอนจาก นายพีระพงศ์ จรูญเอก (บิดา)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 21,060,000 0 ด.ญ.รดา จรูญเอก รับโอนจากนายพีระพงศ์ จรูญเอก (บิดา)
ORI อารดา  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 21,060,000 0 ด.ญ.รดา จรูญเอก รับโอนจาก นายพีระพงศ์จรูญเอก (บิดา)
ORI อารดา  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 21,060,000 0 ด.ช.พีระ จรูญเอก รับโอนจาก นายพีระพงศ์จรูญเอก (บิดา)
TEAM จักรพันธ์  มานัสสถิตย์ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 11,516,363 0 รับโอนจาก นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ (คู่สมรส)
FPI แสงเจริญ  ธนาดำรงศักดิ์ รับโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1/2/2559 28/1/2559 5,423,000 0 รับโอนจาก นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงค์ (บุตร)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 5,339,990 0 ด.ช.พีระ จรูญเอก รับโอนจาก นางอารดา จรูญเอก (มารดา)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 5,339,990 0 ด.ญ.รดา จรูญเอก รับโอนจาก นางรดา จรูญเอก (บิดา)
ORI อารดา  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 5,339,990 0 ด.ญ.รดา จรูญเอก รับโอนจาก นางอารดา จรูญเอก (มารดา)
ORI อารดา  จรูญเอก รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 5,339,990 0 ด.ช.พีระ จรูญเอก รับโอนจาก นางอารดา จรูญเอก (มารดา)
THRE สาระ  ล่ำซำ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 3,500,000 0 รับโอนจาก นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ (บิดา)
PL นวลพรรณ  ล่ำซำ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 840,000 0 รับโอนจาก นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ (บิดา)
PL สาระ  ล่ำซำ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 840,000 0 รับโอนจาก นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ (บิดา)
MTI นวลพรรณ  ล่ำซำ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 400,000 0 รับโอนจาก นายโพธิพงธิ์ ล่ำซ้ำ (บิดา)
MTI สาระ  ล่ำซำ รับโอน หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 400,000 0 รับโอนจาก นายโพธิพงธิ์ ล่ำซ้ำ (บิดา)
AAV ธรรศพลฐ์  แบเลเว็ลด์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 1,503,524,078 0 โอนให้ 1.นางศิริธร แบแลเว็ลด์ (ภรรยา) 2. น.ส.ภัทรี แบแลเว็ลด์ (บุตร)
BDMS วิชัย  ทองแตง โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 423,685,097 0 โอนให้ นายอัฐ ทองแตง (บุตร)นายอิทธิ ทองแตง (บุตร) น.ส.วิอร ทองแตง (บุตร) นายอติคุณ ทองแตง (บุตร)
GLOBAL อนวัช  สุริยวนากุล โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 407,000,000 0 โอนให้1.นายก้องภพ สุริยวนากุล 2.น.ส.ชามา สุริยวนากุล 3. ด.ช.กอกฤษต สุริยวนากุล
BA ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 190,000,000 0 โอนให้ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (บุตรชาย)
ROJNA ดิเรก  วินิชบุตร โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 171,692,164 0 โอนให้ นายชาย วินิชบุตร (บุตร)
BKD นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 135,000,000 3.4 โอนให้ น.ส.ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล (บุตร)
BA ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 100,000,000 0 โอนให้ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว)
FPI สมพล  ธนาดำรงศักดิ์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 87,243,156 0 โอนให้ นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงค์ศักดิ์ (บุตร) และ เด็กหญิงธัญพิชชา ธนาดำรงค์ศักดิ์ (บุตร)
TEAM จักรพันธ์  มานัสสถิตย์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 67,516,363 0 โอนให้นางมาลิภา มานัสสถิตย์ (คู่สมรส) น.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ) นายศุภจักร มานัสสถิตย์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ) น.ส.ภัทรวดี มานัสสถิตย์ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
BA ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 50,000,000 0 โอนให้ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 42,120,000 0 โอนให้ ด.ญ.รดา จรูญเอก (บุตร) และ ด.ช.พีระ จรูญเอก (บุตร)
ORI อารดา  จรูญเอก โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 42,120,000 0 โอนให้ ด.ญ.รดา จรูญเอก (บุตร) และ ด.ช.พีระ จรูญเอก (บุตร)
BDMS วิชัย  ทองแตง โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 27/1/2559 33,000,000 0 โอนให้ นายอัฐ ทองแตง (บุตร)
SUTHA กิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 31,000,000 0 โอนให้ นายเกียรติคุณ มนต์เสรีนุสรณ์ (บิดา)
CBG ยืนยง  โอภากุล โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 15,000,000 0 โอนให้ นางสาวณิชา โอภากุล (บุตรสาว)
CBG ยืนยง  โอภากุล โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 15,000,000 0 โอนให้ นางสาวนัชชา โอภากุล (บุตรสาว)
CBG ยืนยง  โอภากุล โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 15,000,000 0 โอนให้ นายวรมัน โอภากุล (บุตรชาย)
LHK ประสาน  อัครพงศ์พิศักดิ์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 13,320,760 0 โอนให้ น.ส.วรลัญช์ (บุตร)
LHK ประสาน  อัครพงศ์พิศักดิ์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 13,320,760 0 โอนให้ นายวิชาฤทธิ์ (บุตร)
ORI พีระพงศ์  จรูญเอก โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 10,679,980 0 โอนให้ ด.ญ.รดา จรูญเอก (บุตร) ด.ช.พีระ จรูญเอก (บุตร)
ORI อารดา  จรูญเอก โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 10,679,980 0 โอนให้ ด.ญ.รดา จรูญเอก (บุตร) และ ด.ช.พีระ จรูญเอก (บุตร)
CBG วงดาว  ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 27/1/2559 5,000,000 0 โอนให้ นายชาลี สมุทรโคจร (บุตร)
LHK ประสาน  อัครพงศ์พิศักดิ์ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 4,083,820 0 โอนให้ นายวิชญ์พล (บุตร)
CBG วงดาว  ถนอมบูรณ์เจริญ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 29/1/2559 3,000,000 0 โอนให้ น.ส.ผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตร)
TK รักสนิท  พรประภา โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 2,666,670 0 โอนให้ สุพัฒนา พรประภา (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
PL โพธิพงษ์  ล่ำซำ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 2,520,000 0 โอนให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ (บุตร) นางวรรณพร พรประภา (บุตร) นายสาระ ล่ำซำ(บุตร)
TK รักสนิท  พรประภา โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 1,333,330 0 โอนให้ ชุติมา พรประภา (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
MTI โพธิพงษ์  ล่ำซำ โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 28/1/2559 1,200,000 0 โอนให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ (บุตร) นางวรรณพร พรประภา(บุตร) นายสาระ ล่ำซำ(บุตร)
TPCH สมพิศ  แสนเรือง โอนออก หุ้นสามัญ 1/2/2559 27/1/2559 58,000 0 โอนให้ นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ (ญาติ)

Back to top button