AUCT โตฉลุย


ถ้าพูดถึงหุ้นในตลาด mai ที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นหุ้น บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล

โดยทรัพย์สินที่บริษัทจัดการประมูล มี 3 ประเภท คือ 1) รถยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 73-78 ของรายได้รวม 2) รถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 8-14 ของรายได้รวม และ 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นมีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าบริการและรายได้อื่นๆ ประมาณร้อยละ 14 ของรายได้รวม

ส่วนนี้ทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 709.87 ล้านบาท จากงวดเดียวกับปีก่อน 467.26 ล้านบาท สาเหตุจากในงวดปี 2557 บริษัทมีรถจากสถาบันการเงินเข้ามาทำการประมูลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 202.44 ล้านบาท หรือ 0.37 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 69.57 ล้านบาท หรือ 0.15 ล้านบาท

เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่า ฐานะทางการเงินยังแข็งแกร่งมาก เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 480.84 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 222.99 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 2.16 เท่า แสดงว่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีมากพอสมควร และอาจเกิดทุนจม

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 253.57 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 459.36 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.55 เท่า ถือว่า บริษัทยังคงไม่มีหนี้สินมารบกวนในอนาคตอย่างแน่นอน

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป มองว่า แนวโน้มกำไรปีนี้ยังคงโดดเด่นจากจำนวนยึดในระดับสูง การเปิดสาขาใหม่และพัฒนาคลังสินค้าเป็นสถานที่ประมูลจะช่วยเพิ่มรอบประมูล คาดว่าต้นทุนและกำไรสุทธิยังอยู่ในระดับสูง จากต้นทุนที่เป็น Fixed Cost เป็นหลัก และมี SG&A ที่คุมได้ดี โดยกำไรคาดเพิ่มขึ้น 54.6% เทียบปีต่อปี มาที่ 303.91 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 21.80 บาท พร้อมกับราคายังคงมีอัพไซด์สูง 45.97%

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.  นายภาคภูมิ ศิลา 73,001,000 หุ้น 13.27%

2.  นายวรัญญู ศิลา 73,000,000 หุ้น 13.27%

3.  น.ส.ธิดารัตน์ ศิลา 73,000,000 หุ้น 13.27%

4.  นายวทัญญู ศิลา 73,000,000 หุ้น 13.27%

5.  น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 25,000,000 หุ้น 4.55%

 

รายชื่อกรรมการ

1.นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

2.นายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร

3.นายเทพทัย ศิลา รองประธานกรรมการ

4.นายเทพทัย ศิลา กรรมการผู้จัดการ

5.นายวรัญญู ศิลา กรรมการ

Back to top button