TIPH กับ 3 เรือธงเติมเต็มกำไร

หลังขยับขึ้นสู่โฮลดิ้งคอมพานีเต็มตัว เป้าหมายต่อไปของ TIPH นั่นคือการเป็นทั้งหุ้นเติบโต (Growth Stock) นำไปสู่หุ้นยั่งยืน (Sustainable Stock)


หลังขยับขึ้นสู่โฮลดิ้งคอมพานีเต็มตัว เป้าหมายต่อไปของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH นั่นคือการเป็นทั้งหุ้นเติบโต (Growth Stock) นำไปสู่หุ้นยั่งยืน (Sustainable Stock) จากโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจทำให้สัดส่วนรายได้หลากหลายมากขึ้น แตกต่างจากอดีตที่พึ่งพิงรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับและการลงทุนเพียงเท่านั้น..

การปรับโครงสร้างธุรกิจช่วงปลายปีที่ผ่านมา..จึงตอบโจทย์ลดข้อจำกัดด้านการลงทุนนั่นเอง.

ช่วงปลายเดือย มิ.ย.ที่ผ่านมา TIPH มีการจัดตั้งบริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) โดย TIPH ถือหุ้น 100% เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการลงทุนธุรกิจรับเทรนด์อนาคต

เบื้องต้น TIPXx ลงทุนธุรกิจทางการเงิน (Finance) และศึกษาความเป็นได้ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตควบคู่กันไป มุ่งเน้นที่ธุรกิจในโลกอนาคต ได้แก่ Future Trend Biz, Health Tech, Fin Tech, DeFi และ Digital Platform เป็นต้น

การจัดตั้ง TIPXx ถือว่าสอดคล้องกับแผนธุรกิจและการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ TIPH ที่ได้มีการแบ่งแยกกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน แต่ละกลุ่มธุรกิจมีการจัดตั้งบริษัทเรือธง (Flagship Company) ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในแต่ละกลุ่มธุรกิจ นั่นก็คือ…

-กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supported Business) มีบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (TIP ISB) เป็น Flagship Company

-กลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance Business) มีบริษัท ทิพย ไอบี จำกัด (TIPIB) เป็น Flagship Company กำลังศึกษาเพิ่มการจัดตั้งหรือร่วมทุน (JV) ในประเทศต่าง ๆ แถบประเทศอาเซียน อาทิ กัมพูชา, เมียนมา, เวียดนาม, สิงคโปร์

-กลุ่มธุรกิจอื่น (Other Business) มีบริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (TIPXx) จะเข้ามาเป็น Flagship Company ภายใต้นโยบายการลงทุนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์รวม

อย่างไรก็ดีภายใต้โครงสร้าง TIPH ธุรกิจหลักยังเป็นธุรกิจประกันภัยที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของทรัพย์สินรวมของกลุ่ม ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประกันภัยสัดส่วนไม่เกิน 25% แต่มีเงื่อนไขต้องเป็นธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจหลักและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ TIPH ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ TIPH ครั้งนี้ ถือเป็นขยายกรอบโอกาสทางธุรกิจให้ TIPH กว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้น..

ที่สำคัญ TIPH ได้ก้าวข้ามผ่านมิติโลกเก่าสู่โลกใหม่ ด้วยโปรดักส์แห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะเรือธงอย่าง TIPXx ที่ทรานส์ฟอร์มสู่เมกะเทรนด์เทคโนโลยีอนาคต เพื่อเติมเต็มกำไรให้กับ TIPH ที่มีฐานเดิมจากธุรกิจด้านประกันภัยแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่อาจต้องเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องการเติบโต..เรียกได้ว่า “ของเก่าไม่ทิ้ง..แต่เอาของใหม่ช่วยแต่งเติมกำไร” นั่นเอง..!?

Back to top button