BGRIM รับลมกำไรเกาหลีใต้

ช่วงสิ้นปี 64 กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศ ทั้งหมด 12 สัญญา รวมกว่า 917.60 เมกะวัตต์


ช่วงสิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศ ทั้งหมด 12 สัญญา รวมกว่า 917.60 เมกะวัตต์ ที่ทำกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ากัมพูชา (EDC) เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 742.10 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนา 175.50 เมกะวัตต์

มาต้นเดือน พ.ย. 65 ที่ผ่านมา กลุ่ม BGRIM โดย B.Grimm Power Korea Limited (BGRIM ถือหุ้น 100%) ได้เข้าลงทุนใน Lohas ECE Spain Gifu Co., Ltd. เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กําลังผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น สัดส่วน 49% เงินลงทุนเบื้องต้น 1,400,000,000 เยนญี่ปุ่น (ประมาณ 358.23 ล้านบาท) เพื่อขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

เงื่อนไขการลงทุนสัญญาการซื้อขายและราคารับซื้อไฟจากญี่ปุ่น น่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นปี 2566

ล่าสุด BGRIM เข้าทำสัญญาเพื่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า Wind Power Plants ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้จำนวน 4 โครงการ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล (Offshore Wind Farm) ทั้งหมด ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,030.6 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้ (KEPCO) แล้วทุกโครงการ และมีกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (SCOD) เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3/68 เป็นต้นไป

ไฮไลท์สำคัญของ Offshore Wind Farm เกาหลีใต้ นั่นคือ ราคาค่าไฟฟ้าจะแปรผันตามแต่ละช่วงเวลา ช่วงฤดูหนาวค่าไฟฟ้าจะสูงถึง 280 วอนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีค่า REC (Renewable Energy Certificate) ที่เปรียบเหมือน Carbon Credit) เป็นรายได้เพิ่มให้ต่างหาก โดยมีสูตรการคำนวน REC ตามประเภทโครงการพลังงานทดแทน..

โดยหลักการและระบบการรับซื้อของ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ผู้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าของสาธารณรัฐเกาหลี ราคารับซื้อไฟจะเป็นราคาผันแปรเฉลี่ยประมาณ 180-280 วอนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 5-8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) ทั้งนี้ราคารับซื้อไฟจะมีความผันแปรไปตามฤดูกาล

ปัจจุบันราคาขายไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 260 วอนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 7 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) และบวกค่า REC อีกประมาณ 2 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วงโมง รวมราคารับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 9 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

เมื่ออ้างอิงราคาซื้อขายไฟกับโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทั้ง 4 โครงการ กำลังผลิตรวม 1,030.6 เมกะวัตต์ เท่ากับว่าการลงทุนดังกล่าวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 60,000-70,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีดียว

โครงการที่ว่านี้ก็คือ..1) โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท โจโด วินด์ พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (Jodo Wind Power Generation Co., Ltd.) กำลังผลิต 517 เมกะวัตต์ จะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ปี 2570  2) โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ชินาน อออุย จำกัด (Shinan-Eoui Wind Power Co., Ltd.) กำลังผลิต 99 เมกะวัตต์ จะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ปี 2568

3) โรงไฟฟ้าของบริษัท ชอนซา อออุย วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (Cheonsa-Eoui Wind Power Co., Ltd.) กำลังผลิต 99 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้รายได้ปี 2568 และ 4) โรงไฟฟ้าของบริษัท กูนิ กุงฮัง จำกัด (Goni Gunghung Co., Ltd.) กำลังผลิต 240 เมกะวัตต์ จะเริ่มรับรู้รายได้ปี 2569

จึงน่าจับตาอีก 2-3 ปี BGRIM จะเริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุน 4 โรงไฟฟ้าพลังลมนอกชายฝั่งเกาหลีใต้ เพิ่มเข้าในงบการเงินอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียว..!?

Back to top button