สังคมข่าวหุ้น

SABUY ลดทุน ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ลั่น ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศขายหุ้นที่ซื้อคืนมาจำนวน 87,200,000 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด


SABUY ลดทุน ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.สบาย เทคโนโลยี  (SABUY) ลั่น ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศขายหุ้นที่ซื้อคืนมาจำนวน 87,200,000 หุ้น คิดเป็น 4.71% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายขายคืนหุ้นล็อตนี้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทที่หุ้นละ 11.9523 บาทได้เช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนทางบัญชี โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะนำหุ้นที่ซื้อคืนมาทั้งหมด ซึ่งคิดเป็น 4.71% ของทุนจดทะเบียน ไปลดทุนจดทะเบียน ภายหลังวันที่ 18 ธันวาคมนี้ การลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพราะทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่มีผลขาดทุนทางบัญชีจากการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า แผนงานปี 2567 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายยางพาราอยู่ที่ประมาณ 5 แสนตัน อาจจะเพิ่มขึ้น 5-10% จากปี 2566 เนื่องจากบริษัทได้ใช้งบลงทุนราว 30 ล้านบาทในการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรเดิม เตรียมงบลงทุนราว 1,400 ล้านบาทสำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3 มีกำลังการผลิต 302,400 ตัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกจะมีกำลังการผลิต 172,800 ตัน คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จปลายปี 2567 และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว บริษัทจะมีกำลังการผลิตสินค้ารวมทั้งสิ้น 818,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตในปัจจุบันที่ 515,600 ตัน

ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของ บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG) โดย บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.5757% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.5757% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่ CIG รายงานว่า Sycamore Capital SPC (acting on behalf of and for the account of Sycamore Equity Fund SP) ได้ทำรายการขายหุ้น จำนวน 287,555,556 หุ้น หรือคิดเป็น 10.47% ทำให้จำนวนหุ้นลดลงเหลือ 244,190,476 หุ้น หรือคิดเป็น 8.89%  โดยผู้ซื้อ ได้แก่  KOOL 8.58% และผู้ซื้อรายอื่นอีก 3 รายรวม 1.89% ผู้ถือหุ้นใหญ่ CIG 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ฟิน ลิสซิ่ง จำกัด 13.54% 2. น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ 12.22% และ 3. บริษัท เอเชีย โกรว์ธ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 9.03%

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เผยบริษัท ฟีนิกซ์ เพาเวอร์ บี.วี. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับบริษัท พีที จันทรา ดายา อินเวสตาสิ (CDI) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 30% ของ CDI โดยมีมูลค่าการลงทุน 194 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,800 ล้านบาท) โดยคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะสำเร็จภายในสิ้นปี 2566 หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในการปิดรายการซื้อขายแล้วเสร็จ

ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ยังคงเดินหน้าแผนการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่และพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุน ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า 10 โครงการ นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเดินเครื่องได้ทันกำหนดเวลาตามที่สัญญาระบุไว้ โดยมีกำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุนรวม 2,918.23 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2567-2576 สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีก 459 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 กำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุน 392.70 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าอาร์อีเอ็น โครงการโรงไฟฟ้าสหโคเจนใหม่ และโครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ส่วนขยายระยะที่ 3 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ชุดที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ รับรู้กำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุน 392.70 เมกะวัตต์ มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2567 ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว ผ่านทางบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะเวลา  3 ปี กับบริษัท Gunvor Singapore Pte. Ltd. โดยจะมีการส่งมอบในปริมาณปีละ 0.5 ล้านตัน และการส่งมอบครั้งแรกจะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2567

Back to top button