BBLAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ตปท. ชูผลตอบแทน 1.40%

BBLAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ตปท. "ธนสารพลัส 33/18"  อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.40% ขาย 10-16 ต.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ เป็นกองทุนบัวหลวงธนสารพลัส 33/18 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 10-16 ต.ค.61

โดยกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 33/18(BP33/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ