KTAM ควัก 698 ลบ. จ่ายปันผล 3 กองรวด

KTAM ควัก 698 ลบ. จ่ายปันผล 3 กองรวด กำหนดจ่าย 14 ธ.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี พี ทาวเวอร์ โกรท ( CPTGF ) ในอัตรา 0.1975 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGATIF ) ในอัตรา0.2130 บาทต่อหน่วย

รวมทั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท ( TTLPF ) ในอัตรา 0.3000 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินกว่า 689 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายรอบใหม่( Roll Over ) ของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน3 (KTSIV3M3 ) อายุโครงการ3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก และตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 64%

ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงิน บริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ1.25%ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สำหรับอัตราผลตอบแทนระยะสั้นช่วง อายุ1เดือนถึง1 ปี อยู่ที่ระดับ 1.29 -1.71% สำหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ3 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.40247% ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ6 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.56352% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิยช์ไทยขนาดใหญ่ประเภท3 เดือน อยู่ระหว่าง 0.90-1.00% ประเภท 6 เดือน อยู่ระหว่าง 1.15 -1.35% สำหรับธนาคารขนาดเล็ก และกลางประเภท3เดือน อยู่ที่ประมาณ 0.25-1.50% และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ประมาณ 0.35-1.60%

ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.) อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ประมาณ 25 bps. ซึ่งอาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีการปรับตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้นนับจากนี้