“ศุภมาส อิศรภักดี” ลาออกจากบอร์ด-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DOD มีผล 16 พ.ค.62

“ศุภมาส อิศรภักดี” ลาออกจากบอร์ด-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DOD มีผล 16 พ.ค.62

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปได้

ทั้งนี้การลาออกของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานของทีมงาน รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากการไม่สามารถปฏิบัติงานของผู้บริหารมาเป็นอย่างดี

ดังนั้นทางบริษัทจึง แต่งตั้งนางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี เข้ารักษาการตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และแต่งตั้งนางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา เข้าดำรงตาแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี โดยมีผลตั้งนับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คำค้น