DOD ดึงอดีตทูตสิงคโปร์ “MS.TAN SIEW SAN” นั่งกรรมการ เดินหน้ารุกตลาดตปท.เต็มพิกัด

DOD ดึงอดีตทูตสิงคโปร์ "MS.TAN SIEW SAN" นั่งกรรมการ เดินหน้ารุกตลาดตปท.เต็มพิกัด

นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง MS.TAN SIEW SAN ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนนางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา กรรมการที่ลาออก ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

อนึ่ง MS.TAN SIEW SAN ซึ่งก่อนเกษียณอายุเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยมาตลอดหลายปี มีความรู้และความสามารถเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและหน่วยงานสำคัญของไทยและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วย นับว่าเป็นส่วนสำคัญช่วยผลักดันบริษัทขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บริษัทร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์,เกาหลี,ญี่ปุ่น,อินโดนีเซีย,และจีน เป็นต้น

 “ภายหลังจาก MS.TAN SIEW SAN เกษียณอายุการทำงานจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย บริษัทได้เรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน  MS.TAN SIEW SAN ยังร่วมดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทชั้นนำในเอเชียอีกหลายบริษัท ดังนั้นจึงมีความมั่นใจหลังจากนี้บริษัทจะมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมขยายฐานธุรกิจในเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน” นางสาวเรณุมาศ กล่าว

 

คำค้น