BGRIM จ่ายไฟโซลาร์ฯเวียดนาม 677MW ตามแผน! หนุนรายได้ปีนี้โต 20%

BGRIM จ่ายไฟโซลาร์ฯเวียดนาม 677MW ตามแผน! หนุนรายได้ปีนี้โต 20%

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้ถือหุ้น (ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 55 ใน Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการ Dau Tieng  1 และ โครงการ Dau Tieng  2) กําลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ปี ที่จังหวัด Tay Ninh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN)  แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สําหรับโครงการ Dau Tieng 1 และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 สําหรับโครงการ Dau Tieng 2 ตามลําดับ

ขณะที่ ตามที่บริษัทได้ถือหุ้น (ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จํากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ใน Phu Yen TTP Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กําลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ปี ที่จังหวัด Phu Yen สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น โครงการดังกล่าวได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ การดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของทั้งสองโครงการข้างต้น เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 

โดยก่อนหน้านี้ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ (Nam Che) กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ (MW) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามอีก 677 เมกะวัตต์ภายในเดือนนี้ หนุนรายได้ปีนี้เติบโตกว่า 15-20%

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งบริษัทมีแผนขยายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเกาหลีใต้และเวียดนาม คาดว่าจะสรุปการลงทุนขั้นสุดท้ายได้เร็ว ๆ นี้ รวมถึงการพิจารณาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มเติมในหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว ส่วนในประเทศไทยจะพิจารณาการลงทุนตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018) ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ตามเป้าหมาย

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ 1 ตั้งอยู่ในอยู่ที่จังหวัดไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำค้น