B52 ลุยเพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP-ผุดบ.ย่อยรับแผนขยายธุรกิจขายสินค้าอุปโภค-บริโภค

B52 ลุยเพิ่มทุน 699 ล้านหุ้น ขาย RO-PP-ผุดบ.ย่อยรับแผนขยายธุรกิจขายสินค้าอุปโภค-บริโภค

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ B52 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,170,593,339.00 บาท

พร้อมกันนี้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 699,073,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 ห้นุ สามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอ ขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด

รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (B52-W1) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (B52-W2)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนราวดี วรวณิชชา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) แทนนายอมฤต ศุขะวณิช

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 1 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

คำค้น