RS ตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” นั่งเป็นกรรมการคนใหม่

RS ตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” นั่งเป็นกรรมการคนใหม่

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.62

โดยนายสุรชัย กล่าวว่า ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์และความสามารถอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ RS เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมา และก้าวสู่เป้าหมายระยะยาว คือ การขยายกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน RS มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง(MPC) และสื่อโทรทัศน์ควบคู่กับสื่อวิทยุพร้อมทั้งธุรกิจเพลง

ปัจจุบันคุณ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง,นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ประธานกรรมการ บริษัท  เอ็นบีดี เฮลท์แคร์จำกัด, สำหรับการศึกษาจบปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas, USA

คำค้น