BCP จ่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หวังนำเงินใช้ลงทุน-ทุนหมุนเวียนรับแผนขยายกิจการ

BCP จ่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หวังนำเงินใช้ลงทุน-ทุนหมุนเวียนรับแผนขยายกิจการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า บริษัทพิจารณาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท

นอกจากนี้การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการเติบโตในอนาคต

โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน

ส่วนด้านของความเสี่ยงนั้น ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ “BBB+”  ซึ่งยังจัดอยู่ในระดับน่าลงทุน หรือ Investment Grade ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบต่อไป

คำค้น