บอร์ด CIMBT ตั้ง “อดิศร เสริมชัยวงศ์” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บอร์ด CIMBT ตั้ง "อดิศร เสริมชัยวงศ์" นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน "กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ" ครบวาระ มีผล 19 ต.ค.นี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ระบุว่า ตามที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท.ได้อนุมัติตามที่ธนาคารยื่นเรื่องขอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

คำค้น