“เอนก ปิ่นวนิชย์กุล” เข้าเห็บหุ้น NEX เพิ่ม 2.15% รวมถือเกิน 6%

"เอนก ปิ่นวนิชย์กุล" เข้าเห็บหุ้น NEX เพิ่ม 2.15% รวมถือเกิน 6%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX จำนวน 2.1551% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

5 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ 27,930,000 12.04
2. นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 24,200,000 10.43
3. นาย สถาพร โพธิ์ทอง 15,000,000 6.47
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,046,229 3.47
5. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 7,298,200 3.15