“กองทุนบัวหลวง” ปรับพอร์ตเฉือนหุ้น HUMAN ทิ้งเกือบ 7%

"กองทุนบัวหลวง" ปรับพอร์ตเฉือนหุ้น HUMAN ทิ้ง 6.6176% เหลือถือ 5.4806%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 6.6176% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.4806% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย สุนทร เด่นธรรม 260,277,200 38.28
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 74,029,336 10.89
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 26,902,900 3.96
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,627,728 3.18
5. BBHISL NOMINEES LIMITED 16,581,864 2.44

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2562)