“พิริยะ ธานีรณานนท์” เคาะขายหุ้น QTC ล้างพอร์ต 5.86%

"พิริยะ ธานีรณานนท์" เคาะขายหุ้น QTC ล้างพอร์ต 5.86%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. นายพิริยะ ธานีรณานนท์ จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จำนวน 5.8635% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น