CHOW คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จาก “ป.ป.ช.”

CHOW คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จาก “ป.ป.ช.”

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 หลังจากที่บริษัทฯ เข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับการประเมินตามโครงการดังกล่าวเป็นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสานต่อนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ  ที่ต้องการผลักดันให้ CHOW เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

“ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ) ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช.ให้เป็นหนึ่งใน 20 องค์กร ที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  จากการสมัครเข้าร่วมรับการประเมิน เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงเจตจำนงเป็นองค์กรภาคเอกชนที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสสุจริต มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี ตามปณิธานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมา CHOW ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง” นายศุภชัย กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 4 หมวด คือ  1. องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ 2. องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม 3. องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และ 4. องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

คำค้น