TOA ไฟเขียวตั้ง “จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ” นั่งบอร์ด หลัง “ประกรณ์ เมฆจำเริญ” ลาออก

TOA ไฟเขียวตั้ง "จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ" นั่งบอร์ด หลัง "ประกรณ์ เมฆจำเริญ" ลาออก

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ได้รับทราบว่า นายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป และเห็นสมควรมอบหมายให้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดูแลงานซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

คำค้น