THAI ตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ขึ้นรักษาการ “ดีดี” เริ่ม 11 เม.ย.นี้

THAI ตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รักษาการ “ดีดี” เริ่ม 11 เม.ย.นี้

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลวันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อนึ่งก่อนหน้านี้ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ได้ยืนใบลาออกออกในวันที่ 16 มี.ค.เป็น

คำค้น