KIAT กำไรเด่นจากต้นทุนลด

การเติบโตของกำไร KIAT ปัจจัยหลักมาจากการควบคุมการบริหารจัดการต้นทุน ประกอบกับการที่บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

คุณค่าบริษัท

ก่อนอื่นขอเท้าความถึง บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT หลัก ๆ ทำอะไร โดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า “ขนส่ง” แต่จะมีส่วนแบ่งตลาดอะไรบ้าง !

เนื่องด้วย บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง ทำการขนส่งวัตถุอันตราย ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ หลากหลายประเภท จึงไม่สามารถคำนวนส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในทุกชนิดของสินค้าที่ส่ง อย่างไรก็ดี ในส่วนของการขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ บริษัทเป็น 1 ใน 3 ของผู้ขนส่งรายใหญ่ที่สุดในตลาด โดยบริษัทมีรายได้จากการขนส่งและบริหารการขนส่งเคมีภัณฑ์คิดเป็นประมาณ 35% ของรายได้จากการขนส่งทั้งหมด

สำหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ หรือ NGV (Natural Gas for Vehicle) นั้น บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 25% ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 35% ของรายได้ทั้งหมด และสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 50% ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 25% ของรายได้ทั้งหมด

แต่เมื่อเข้าไปแกะงบการเงินในไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลับพบว่าบริษัทมีรายได้จากการบริการ-ขนส่งสินค้า, ให้เช่าสินทรัพย์, ให้บริการตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ, ขายสินค้าเคมีภัณฑ์ ลดลงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้รวมรายได้หลักลดลงเหลือ 237.34 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 250.35 ล้านบาท

สวนทางกับกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2563  ที่สามารถโตอย่างก้าวกระโดด โดยกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 56.96 ล้านบาท หรือ 0.0203 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 21.15 ล้านบาท หรือ 0.0075 บาทต่อหุ้น ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 169.37%

จากการเติบโตของกำไรสุทธิกลับพบว่าบริษัทควบคุมการบริหารจัดการต้นทุนลดลง ปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทมีสัญญารับจ้างขนส่งบางสัญญาครบกำหนด ประกอบกับการที่บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

สิ่งสำคัญเมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทดีมาก เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 729.75 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 97.34 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 7.49 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีพอสมควรในการขยายกิจการ

ส่วนหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 125.47 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 1,179.46 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.10 เท่า ถือว่าปัญหาหนี้สินของทางบริษัทยังไม่มีมารบกวนถือว่าปลอดหนี้นั่นเอง

อีกประเด็นน่าสนใจ คือ P/E ของ KIAT ค่อนข้างต่ำ โดยมี P/E เพียง 8.28 เท่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ 502,208,200 หุ้น 17.88%
  2. น.ส.มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ 386,380,000 หุ้น 13.75%
  3. นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ 382,500,000 หุ้น 13.61%
  4. นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ 178,000,000 หุ้น 6.34%
  5. นายน้ำ ชลสายพันธ์ 73,469,400 หุ้น 2.62%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส.มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิต กรรมการ
  4. นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ
  5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ