กองทุนบัวหลวง ขายหุ้น SAMTEL เหลือถือ 9.7602%

กองทุนบัวหลวง ขายหุ้น SAMTEL เหลือถือ 9.7602%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL จำนวน 0.2995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.7602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ