KKP ชงบอร์ดใช้ชื่อใหม่ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ

KKP ชงบอร์ดใช้ชื่อใหม่ "ธนาคารเกียรตินาคินภัทร" สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวันนี้ (25 มิ.ย.63) อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 ส.ค.63 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อของธนาคาร เนื่องจากการร่วมกิจการเป็นกลุ่มธุรกิจฯ เมื่อปี 55 และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและการสร้างแบรนด์ของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” พร้อมทั้งจะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของธนาคาร

คำค้น