GPSC ออกกรีนบอนด์ 5 พันลบ. เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 4-6 ส.ค.63

GPSC ออกกรีนบอนด์ 5 พันลบ. เสนอขายกองทุน-รายใหญ่ 4-6 ส.ค.63

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.11 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.94 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.24 ต่อปี

ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.63

โดยผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ค (ไทย) ส่วนผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ไปเพื่อการลงทุน ชำระคืนหนี้เดิม(Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทในเครือ

ได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำชนิดฝายน้ำล้น ที่มีกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 25 เมกะวัตต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ , การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมและโครงการระบบกักเก็บพลังงาน

รวมถึงการป้องกันและควบคุมมลพิษรวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนา การดำเนินการ การบำรุงรักษา และการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดพลังงานจากชีวมวล และขยะมูลฝอย ตลอดจนการลงทุนเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน รวมถึงโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Waste to Energy (WTE) ที่ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF) และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

คำค้น